ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ POLYPHONIA – ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Η Εναρκτήρια Συνάντηση του Έργου POLYPHONIA πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2019 στα κεντρικά γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου, στα Ιωάννινα, που διοργάνωσε ο Κύριος Δικαιούχος. Ο LB καλωσόρισε όλους τους συμμετέχοντες στα Ιωάννινα και παρουσίασε την ατζέντα της συνάντησης. Περιεγράφηκαν τα γενικά του χαρακτηριστικά του Έργου. Ειδικότερα, οι στόχοι, τα αποτελέσματα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του Έργου, το Σχέδιο Εργασίας και οι ευθύνες των Δικαιούχων, παρουσιάστηκαν από τον LB, καθώς και η γενική περιγραφή των Παραδοτέων που προβλέπονται στα Πακέτα Εργασίας. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μια σύντομη παρουσίαση σχετικά με το προφίλ, τα χαρακτηριστικά και τις δραστηριότητες του Συνεργάτη και το προσωπικό που εμπλέκεται στο Έργο. Οι Δικαιούχοι επιβεβαίωσαν ότι έχουν συστήσει την ομάδα εργασίας και τους εκπροσώπους τους στη Διοικούσα Επιτροπή του Έργου. Ο Επικεφαλής Δικαιούχος παρουσίασε τις Διαδικασίες Διαχείρισης Έργου, καθώς και τις δομές διαχείρισης, δηλαδή τους ρόλους του Κύριου Δικαιούχου και των υπόλοιπων Δικαιούχων στη διαχείριση του Έργου και μέρος των διαδικασιών εσωτερικής επικοινωνίας. Επιπλέον, περιγράφηκε η οικονομική διαχείριση και η αναφορά και ακολούθησε σύντομη συζήτηση. Η ημερίδα έκλεισε με την 1η Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής με τον καθορισμό του ρόλου και των καθηκόντων της Διοικούσας Επιτροπής, καθώς και των διαδικαστικών κανόνων που πρέπει να τηρηθούν.