TAKIMI FILLESTAR I POLIFONISË – JANINË

Takimi Fillestar i Projektit POLYPHONIA u mbajt më 18 janar 2019 në selinë e Bashkimit Rajonal të Bashkive të Epirit, në Janinë, organizuar nga Përfituesi Kryesor. LB mirëpriti të gjithë pjesëmarrësit në Janinë dhe ilustroi axhendën e takimit. Projekti në tiparet e tij të përgjithshme u përvijua; në veçanti objektivat, rezultatet dhe rezultatet e pritura të Projektit, Plani i Punës dhe përgjegjësitë e Përfituesve, u prezantuan nga LB, si dhe përshkrimi i përgjithshëm i Lëvizjeve të parashikuara në Paketat e Punës. Për më tepër, u bë një prezantim i shkurtër në lidhje me profilin e Partnerit, karakteristikat dhe aktivitetet dhe stafin e përfshirë në projekt. Përfituesit kanë konfirmuar se kanë ngritur grupin e punës dhe përfaqësuesit e tyre në Komitetin Drejtues të Projektit. Përfituesi Kryesor prezantoi Procedurat e Menaxhimit të Projektit, si dhe strukturat e menaxhimit, dmth. rolet e LB-ve dhe BP-ve tek menaxhmenti i projektit dhe një pjesë e procedurave të komunikimit të brendshëm. Gjithashtu, u përshkrua menaxhimi financiar dhe raportimi dhe pas prezantimit u zhvillua një diskutim i shkurtër. Dita u mbyll me Mbledhjen e Parë të Komitetit Drejtues me përcaktimin e rolit dhe funksioneve të Komitetit Drejtues, si dhe rregullat e procedurave që duhen ndjekur.