Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου (LB): www.pedepirus.gr

email: tedkioan@otenet.gr

Δήμος Πωγωνίου (PB2): www.pogoni.gr

email: dimospogoniou@pogoni.gr

Νομαρχιακό Ινστιτούτο της Περιοχής του Αργυρόκαστρου (PB3): N/A

email: prefekturagjirokaster@hotmail.com

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πολιτισµού Αυλώνας (PB4): N/A

email: drkkvlore@yahoo.com

Ιστοσελίδα Προγράμματος: www.greece-albania.eu

Ιστοσελίδα Περιφερειακής Πολιτικής της ΕυρωπαΪκής Ένωσης: https://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm