Ταυτότητα Έργου POLYPHONIA

Πρόγραμμα Συνεργασίας: Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020

Τίτλος έργου: Ανάπτυξη του Θεματικού Τουρισμού, μέσω της διατήρησης της πολυφωνικής μουσικής, ως μοναδικό στοιχείο της Διασυνοριακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Ακρωνύμιο Έργου: POLYPHONIA

Κωδικός αναγνώρισης MIS: 5033403

Άξονας Προτεραιότητας: Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας

Θεματικός Στόχος: Ενθάρρυνση του τουρισμού και της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς

Διατήρηση πολιτιστικών και φυσικών πόρων ως προϋπόθεση για την τουριστική ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής

Διάρκεια Προγράμματος: 34 μήνες

Έναρξη: 31/5/2018 – Λήξη: 14/08/2021

Προϋπολογισμός: 621.184,25€

Συνεργάτες:

  • Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου (Κύριος Δικαιούχος – LB | χώρα: GR)
  • Δήμος Πωγωνίου (Δικαιούχος Έργου – PB2 | χώρα: GR)
  • Νομαρχιακό Ινστιτούτο της Περιοχής του Αργυρόκαστρου (Δικαιούχος Έργου – PB3 | χώρα: AL)
  • Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πολιτισµού Αυλώνας (Δικαιούχος Έργου – PB4 | χώρα: AL)
  • Δήμος Δερόπολης (Δικαιούχος Έργου – PB5 | χώρα: AL)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Αλβανίας.