Identiteti i projektit POLYPHONIA

Programi i Bashkëpunimit: Programi Interreg IPA CBC “Greqi – Shqipëri 2014 – 2020

Titulli i projektit: Zhvillimi tematik i turizmit përmes ruajtjes së muzikës polifonike, element unik i trashëgimisë kulturore ndërkufitare

Akronimi i projektit: POLYPHONIA

Kodi i identifikimit MIS: 5033403

Aksi prioritar: Nxitja e ekonomisë lokale

Objektivi Tematik: Nxitja e turizmit dhe trashëgimisë kulturore e natyrore

Objektivi specifik: Ruajtja e burimeve kulturore dhe natyrore si parakusht për zhvillimin e turizmit të zonës ndërkufitare

Kohëzgjatja e Programit: 34 muaj

Fillimi: 31/5/2018 – Përfundimi: 14/08/2021

Buxheti: 621.184,25 €

Partnerët:

  • Bashkimi Rajonal i Bashkive të Epirit (Përfituesi Kryesor – LB | shteti: GR)
  • Bashkia Pogon (Përfituesi i Projektit – PB2 | shteti: GR)
  • Prefektura e Gjirokastrës (Përfituesi i Projektit – PB3 | shteti: AL)
  • Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare – Vlorë (Përfituesi i Projektit – PB4 | vendi: AL)
  • Bashkia Dropull (Përfituesi i Projektit – PB5 | shteti: AL)

Projekti bashkëfinancohet nga Bashkimi Evropian dhe nga fondet kombëtare të Greqisë dhe Shqipërisë.