Τεχνικές Συναντήσεις Έργου POLYPHONIA

Οι Τεχνικές Συναντήσεις Έργου συμβάλλουν πάντα στη διασφάλιση της ομαλής συνεργασίας μεταξύ των Εταίρων του Έργου και επίσης μεταξύ των ομάδων εργασίας στις διάφορες εργασίες του Έργου. Βοηθούν στην τακτική αναθεώρηση του σχεδίου εργασίας, των διαδικασιών που σχετίζονται με την επικοινωνία, τον ποιοτικό έλεγχο και τη συνολική πρόοδο του Έργου, τα ορόσημα και τα παραδοτέα του.

Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018: Τεχνική Συνάντηση Έργου. Οι Δικαιούχοι του Έργου συζήτησαν διάφορα θέματα, όπως Στόχους Έργου και Συγκεκριμένα Αποτελέσματα, συγκεκριμένες τροποποιήσεις ή σχόλια σε επίπεδο συνεργάτη, το Άμεσο Χρονοδιάγραμμα του Έργου και άλλα.

Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019: Τεχνική Συνάντηση Έργου. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν η συνολική κατάσταση του Έργου, Υλοποιημένες Δραστηριότητες, Ολοκληρωμένα Παραδοτέα, Οικονομική Πρόοδος, Εκκρεμότητες.

Τρίτη 13 Ιουλίου 2021: Τεχνική Συνάντηση Έργου. Οι Δικαιούχοι συζήτησαν για την τρέχουσα κατάσταση και θέματα των υπολοίπων παραδοτέων για την υλοποίηση του Έργου. Ο συμμετέχων έκανε μια σύντομη παρουσίαση της πορείας των δραστηριοτήτων.