Përmbledhje e projektit

Qarqet e Epirit, Gjirokastrës dhe Vlorës janë të pasura me trashëgimi kulturore të muzikës polifonike. Izolimi gjeografik ka kontribuar shumë në faktin se ky zhanër i veçantë është kaq dukshëm i ndryshëm nga pjesa tjetër e Ballkanit dhe vendeve përreth evropiane. Në të vërtetë, ngjashmëritë mes këngës polifonike epirote dhe asaj jugore shqiptare, janë dërrmuese më të mëdha se dallimet e tyre, ndërsa dallimi kryesor ndërmjet tyre është thjesht gjuhësor. Shprehje të ngjashme melodioze, që shpalosen dhe lulëzojnë nëpër shekuj, duke tejkaluar kufijtë e historisë për të takuar strukturat e mitit, formojnë një tipar kolektiv, homogjen dhe të ndërvarur të zonës ndërkufitare, muzikës polifonike. Si në Epir ashtu edhe në Shqipërinë Juglindore atje është një nevojë urgjente për të studiuar, grumbulluar dhe ruajtur këtë trashëgimi të pasur dhe autentike muzikore, nga e cila mund të nxirren informacione të vlefshme në një sërë disiplinash si etnomuzikologjia, estetika, antropologjia dhe historia. Këtë aset shumë kulturor, Projekti POLYPHONIA synon ta ruajë , si një element integral i zonës së ndërhyrjes dhe gjithashtu të valorizohen, nëpërmjet instrumentit të turizmit tematik, duke shfrytëzuar potencialin e konsiderueshëm të pazhvilluar në brendësi (fshatra tradicionalë etj.) dhe duke përmirësuar atraktivitetin e rajonit, për të sjellë prosperitet dhe rritje ekonomike, duke ndërtuar ura midis njerëzit dhe kombet.

Rezultatet kryesore të projektit do të jenë zhvillimi i markës kulturore POLYPHONIA dhe Rruga Tematike që do të përdoret për të shfrytëzuar në mënyrë efikase dhe produktive muzikën polifonike në aspektin e turizmit kulturor dhe tematik, nëpërmjet krijimit të një Muzeu dhe Ekspozite të Realitetit Virtual Ndërkufitar. & një aplikacion turistik i realitetit të shtuar për tableta/smartphone. POLYPHONIA përfshin gjithashtu veprime për rritjen e ndërgjegjësimit për trashëgiminë kulturore ndërkufitare, si ngritja e dy qendrave CB për ofrimin e informacionit turistik, njohurive muzikore dhe zhvillimin e seminareve.

Për më tepër, Rrjeti i Projektit do të përfaqësojë një fushë të përbashkët veprimi të organizatave bashkëpunuese, në fushën e vlerave kulturore dhe zhvillimit të turizmit. Në këtë kuadër do të krijohet një Karvan Polifonik, duke shëtitur të dy anët e kufijve, duke i dhënë jetë fshatrave të vegjël të fshatit.

Më në fund, për të kapur dhe për të kremtuar gjerësisht thelbin e trashëgimisë së muzikës polifonike, një Festival dhe Konferencë dyditore do të mbahet së bashku në Gjirokastër dhe Pogoni. POLYPHONIA do të ndërtohet mbi “virgjërinë” dhe bukurinë e muzikës polifonike të Epirit dhe Jug-Shqipërisë, si një pasuri e rrallë dhe e vlefshme e zonës dhe do ta ruajë dhe e çmojë plotësisht atë për të krijuar një produkt të integruar turistik kulturor me rëndësi ndërkufitare.

Projekti trajton disa dimensione të politikave të BE-së, si kultura dhe turizmi i qëndrueshëm. Të gjitha BP-të do të rrisin kompetencat e tyre për të përdorur në mënyrë të qëndrueshme burimet kulturore në zonën e BQ-së, duke forcuar njëkohësisht bashkëpunimin e BQ-ve, përmes shkëmbimit të njohurive dhe transferimit të ekspertizës.

Projekti bashkëfinancohet nga Bashkimi Evropian dhe nga fondet kombëtare të Greqisë dhe Shqipërisë.